Jedinečná nabídka vlastivědných publikací z Liberecka

Reklamační řád

 

 

 

 

Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu šachy.cz od naší společnosti:

Nakladatelství Petr Polda, s. r. o., se sídlem Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3

IČ: 01764705, DIČ: CZ01764705

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33033

adresa pro doručování reklamací: STOREman.cz, Vrchlického 338/3, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec (OC Merkur)

telefonní číslo: 608 970 360

kontaktní e-mail: eshop@toulavecteni.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

 • 1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

  • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

  • je v odpovídajícím množství a bez funkčních vad;

  • vyhovuje požadavkům právních předpisů;

  • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba.

  Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

 • 1.2. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 Obchodních podmínek

 • 1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Jaká je záruční doba?

 • 2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

 • 2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

 • 3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

 • 3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

  1. Doplnění toho, co chybí

   Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

  2. Sleva z kupní ceny

   Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

  3. Výměna zboží

   Výměnu zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

   Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

  4. Oprava věci

   Zboží neopravujeme, pokud je poškozené, vždy je vyměníme za nové, nebo poskytneme přiměřenou slevu.

  5. Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

   Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

   • nejsme schopni zboží vyměnit (např. zboží již není skladem); nebo

     

   • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 • 3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

  1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

  2. jste použili věc ještě před objevením vady;

  3. jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

 • 4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;

  • jste vadu sami způsobili; nebo

  • uplynula záruční doba.

 • 4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali;

  • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo.

5. Jak postupovat při reklamaci?

 • 5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

 • 5.2. Reklamace přijímáme v místě pro osobní odběr: STOREman.cz, Vrchlického 338/3, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec (OC Merkur) nebo v našem sídle. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít místo pro osobní odběr nebo zaslání zboží na doručovací adresu.

 • 5.3. Doporučený postup při reklamaci:

  • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky (608 970 360), e-mailem (eshop@toulaveczeni.cz) či písemně;

  • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o slevu z kupní ceny, výměnu zboží, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

  • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu uvedenou v bodu 5.2., přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

  • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

  Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 • 5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.

 • 5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

 • 5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

 • 5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • 5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 12. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu